Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. júlu 2005

26. júla 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 22. júla 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 175 mil. EUR v dôsledku predaja zlata tromi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1,2 mld. EUR na 167 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 85,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,2 mld. EUR na 530,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 9,7 mld. EUR na 68,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) stúpol o 10 mld. EUR na 398,5 mld. EUR. V stredu 20. júla 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 298,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 308,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 1,2 mld. EUR na 150,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 138 123 −175
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 160 976 −578
2.1 Pohľadávky voči MMF 20 503 −1 457
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 140 473 879
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 158 −433
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 405 851
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 10 405 851
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 398 513 9 999
5.1 Hlavné refinančné obchody 308 502 10 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 2 −1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 9 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 436 283
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 85 878 295
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 747 0
9 Ostatné aktíva 130 425 −34
Úhrn aktív 989 661 10 208
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 530 235 −1 206
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 150 813 1 129
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 150 796 1 150
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 17 −4
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −17
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 274 27
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 75 186 9 623
5.1 Verejná správa 68 275 9 677
5.2 Ostatné záväzky 6 911 −54
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 992 12
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 239 −123
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 008 355
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 008 355
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 57 436 391
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 290 0
Úhrn pasív 989 661 10 208

Kontakt pre médiá