Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. juli 2005

26. juli 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. juli 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 175 mio. euro svarende til tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,2 mia. euro til 167 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,3 mia. euro til 85,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,2 mia. euro til 530,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,7 mia. euro til 68,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 10 mia. euro til 398,5 mia. euro. Onsdag den 20. juli 2005 udløb en primær markedsoperation på 298,5 mia. euro, og en ny på 308,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,2 mia. euro til 150,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 138.123 −175
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 160.976 −578
2.1 tilgodehavender hos IMF 20.503 −1.457
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 140.473 879
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.158 −433
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.405 851
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.405 851
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 398.513 9.999
5.1 primære markedsoperationer 308.502 10.001
5.2 langfristede markedsoperationer 90.000 0
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 marginal udlånsfacilitet 2 −1
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger 9 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.436 283
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 85.878 295
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.747 0
9 Andre aktiver 130.425 −34
Aktiver i alt 989.661 10.208
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 530.235 −1.206
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 150.813 1.129
2.1 anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 150.796 1.150
2.2 indlånsfacilitet 17 −4
2.3 tidsindskud 0 0
2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 0 −17
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 274 27
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 75.186 9.623
5.1 offentlig forvaltning og service 68.275 9.677
5.2 andre forpligtelser 6.911 −54
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 9.992 12
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 239 −123
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.008 355
8.1 indlån og andre forpligtelser 9.008 355
8.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 57.436 391
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.290 0
Passiver i alt 989.661 10.208

Medie- og pressehenvendelser