Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. liepos 22 d.

2005 m. liepos 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. liepos 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 175 mln. eurų dėl trijų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 167 mlrd. eurų,

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 85,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 530,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,7 mlrd. eurų – iki 68,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10 mlrd. eurų – iki 398,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. liepos 20 d., baigėsi 298,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 308,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis, beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 150,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 138 123 −175
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 976 −578
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 20 503 −1 457
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 473 879
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 158 −433
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 405 851
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 405 851
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 398 513 9 999
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 308 502 10 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 −1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 436 283
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 85 878 295
8 Valdžios skola eurais 40 747 0
9 Kitas turtas 130 425 −34
Visas turtas 989 661 10 208
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 530 235 −1 206
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 150 813 1 129
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 150 796 1 150
2.2 Indėlių galimybė 17 −4
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −17
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 274 27
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 75 186 9 623
5.1 Valdžiai 68 275 9 677
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 911 −54
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 9 992 12
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 239 −123
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 008 355
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 008 355
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 57 436 391
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 290 0
Visi įsipareigojimai 989 661 10 208

Kontaktai žiniasklaidai