Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 22. jūlijā

2005. gada 26. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 22. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 175 milj. euro, trijām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 167 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 85.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 530.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.7 mljrd. euro (līdz 68.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 10 mljrd. euro (līdz 398.5 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 20. jūlijā galvenā refinansēšanas operācija 298.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 308.5 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5 aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas (2.2 pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 150.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 138,123 −175
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 160,976 −578
2.1 SVF debitoru parādi 20,503 −1,457
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 140,473 879
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,158 −433
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,405 851
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10,405 851
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 398,513 9,999
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 308,502 10,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,000 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 −1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 9 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,436 283
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 85,878 295
8 Valdības parāds euro 40,747 0
9 Pārējie aktīvi 130,425 −34
Kopā aktīvi 989,661 10,208
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 530,235 −1,206
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 150,813 1,129
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 150,796 1,150
2.2 Noguldījumu iespēja 17 −4
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −17
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 274 27
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 75,186 9,623
5.1 Saistības pret valdību 68,275 9,677
5.2 Pārējās saistības 6,911 −54
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,992 12
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 239 −123
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,008 355
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,008 355
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 57,436 391
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,290 0
Kopā pasīvi 989,661 10,208

Kontaktinformācija presei