Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. juuli 2005

26. juuli 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

22. juulil 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 175 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1,2 miljardi euro võrra 167 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 85,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,2 miljardi euro võrra 530,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 9,7 miljardi euro võrra 68,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 10 miljardi euro võrra 398,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. juulil 2005 möödus 298,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 308,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,2 miljardi euro võrra 150,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 138 123 −175
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 160 976 −578
2.1 Nõuded RVFle 20 503 −1 457
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 473 879
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 158 −433
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 10 405 851
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 405 851
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 398 513 9 999
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 308 502 10 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 −1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 9 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 436 283
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 85 878 295
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 747 0
9 Muud varad 130 425 −34
Varad kokku 989 661 10 208
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 530 235 −1 206
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 150 813 1 129
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 150 796 1 150
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 17 −4
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −17
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 274 27
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 75 186 9 623
5.1 Valitsussektor 68 275 9 677
5.2 Muud kohustused 6 911 −54
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 9 992 12
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 239 −123
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 008 355
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 008 355
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 57 436 391
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 290 0
Kohustused kokku 989 661 10 208

Kontaktandmed