Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 juli 2005

26 juli 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 22 juli 2005 motsvarade minskningen på 175 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av tre centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 167 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 85,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 530,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,7 miljarder EUR till 68,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 10 miljarder EUR till 398,5 miljarder EUR. Onsdagen den 20 juli 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 298,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 308,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av både utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var i stort sett noll, ungefär samma som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,2 miljarder EUR till 150,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 138.123 −175
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 160.976 −578
2.1 Fordringar på IMF 20.503 −1.457
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 140.473 879
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.158 −433
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.405 851
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.405 851
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 398.513 9.999
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 308.502 10.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 −1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 9 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.436 283
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 85.878 295
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.747 0
9 Övriga tillgångar 130.425 −34
Summa tillgångar 989.661 10.208
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 530.235 −1.206
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 150.813 1.129
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 150.796 1.150
2.2 Inlåningsfacilitet 17 −4
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −17
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 274 27
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 75.186 9.623
5.1 Offentliga sektorn 68.275 9.677
5.2 Övriga skulder 6.911 −54
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 9.992 12
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 239 −123
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.008 355
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.008 355
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 57.436 391
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.290 0
Summa skulder 989.661 10.208

Kontakt för media