Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 lipca 2005 r.

26 lipca 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 22 lipca 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 175 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,2 mld euro do poziomu 167 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 85,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,2 mld euro do poziomu 530,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,7 mld euro do poziomu 68,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 10 mld euro do poziomu 398,5 mld euro. W środę, 20 lipca 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 298,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 308,5 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 1,2 mld euro do poziomu 150,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 138.123 −175
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 160.976 −578
2.1 Należności od MFW 20.503 −1.457
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 140.473 879
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.158 −433
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 10.405 851
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 10.405 851
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 398.513 9.999
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 308.502 10.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2 −1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.436 283
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 85.878 295
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.747 0
9 Pozostałe aktywa 130.425 −34
Aktywa razem 989.661 10.208
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 530.235 −1.206
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 150.813 1.129
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 150.796 1.150
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 17 −4
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −17
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 274 27
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 75.186 9.623
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 68.275 9.677
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.911 −54
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 9.992 12
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 239 −123
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 9.008 355
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 9.008 355
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 57.436 391
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.290 0
Pasywa razem 989.661 10.208

Kontakt z mediami