Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 juli 2005

26 juli 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 22 juli 2005 was de daling van EUR 175 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 167 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 85,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 530,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,7 miljard naar EUR 68,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 10 miljard naar EUR 398,5 miljard. Op woensdag 20 juli 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 298,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 308,5 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,2 miljard naar EUR 150,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 138.123 −175
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160.976 −578
2.1 Vorderingen op het IMF 20.503 −1.457
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 140.473 879
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.158 −433
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.405 851
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 10.405 851
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 398.513 9.999
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 308.502 10.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 −1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 9 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.436 283
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 85.878 295
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.747 0
9 Overige activa 130.425 −34
Totaal activa 989.661 10.208
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 530.235 −1.206
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 150.813 1.129
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 150.796 1.150
2.2 Depositofaciliteit 17 −4
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −17
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 274 27
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 75.186 9.623
5.1 Overheid 68.275 9.677
5.2 Overige verplichtingen 6.911 −54
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.992 12
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 239 −123
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.008 355
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.008 355
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 57.436 391
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.290 0
Totaal passiva 989.661 10.208

Contactpersonen voor de media