Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. červenci 2005

26. července 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. července 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 175 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 1,2 mld. EUR na 167 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 85,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,2 mld. EUR na 530,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9,7 mld. EUR na 68,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 10 mld. EUR na 398,5 mld. EUR. Ve středu 20. července 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 298,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 308,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) a vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly obdobně jako během předchozího týdne prakticky nevyužity.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,2 mld. EUR na 150,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 138 123 −175
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 160 976 −578
2.1 Pohledávky za MMF 20 503 −1 457
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 140 473 879
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 158 −433
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 405 851
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 405 851
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 398 513 9 999
5.1 Hlavní refinanční operace 308 502 10 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 −1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 9 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 436 283
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 85 878 295
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 747 0
9 Ostatní aktiva 130 425 −34
Aktiva celkem 989 661 10 208
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 530 235 −1 206
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 150 813 1 129
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 150 796 1 150
2.2 Vkladová facilita 17 −4
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −17
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 274 27
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 75 186 9 623
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 68 275 9 677
5.2 Ostatní závazky 6 911 −54
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 9 992 12
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 239 −123
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 008 355
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 008 355
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 57 436 391
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 290 0
Pasiva celkem 989 661 10 208

Kontakty pro média