Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. julija 2005

26. julij 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. julija 2005, se je zaradi prodaje zlata v treh centralnih bankah Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 175 milijonov EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1,2 milijarde EUR na 167 milijard EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 85,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 530,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,7 milijarde EUR na 68,3 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 10 milijard EUR na 398,5 milijarde EUR. V sredo, 20. julija 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 298,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 308,5 milijarde EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) je bilo skoraj enako nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 1,2 milijarde EUR na 150,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 138.123 −175
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 160.976 −578
2.1 Terjatve do MDS 20.503 −1.457
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 140.473 879
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.158 −433
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 10.405 851
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.405 851
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 398.513 9.999
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 308.502 10.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 2 −1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 9 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.436 283
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 85.878 295
8 Dolg širše države v EUR 40.747 0
9 Druga sredstva 130.425 −34
Skupaj sredstva 989.661 10.208
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 530.235 −1.206
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 150.813 1.129
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 150.796 1.150
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 17 −4
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −17
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 274 27
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 75.186 9.623
5.1 Širša država 68.275 9.677
5.2 Druge obveznosti 6.911 −54
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 9.992 12
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 239 −123
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.008 355
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.008 355
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 57.436 391
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.290 0
Skupaj obveznosti 989.661 10.208

Stiki za medije