Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. júlu 2005

19. júla 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 15. júla 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 77 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 168,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému klesol o 1,8 mld. EUR na 85,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,1 mld. EUR na 531,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 12,1 mld. EUR na 58,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 8,8 mld. EUR na 388,5 mld. EUR. V stredu 13. júla 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 307,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 298,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), rovnako ako objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív), ktorý v predchádzajúcom týždni dosiahol 0,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 1,7 mld. EUR na 149,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 138 298 −77
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 161 554 −919
2.1 Pohľadávky voči MMF 21 960 −191
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 594 −728
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 591 673
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 554 747
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 554 747
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 388 514 −8 995
5.1 Hlavné refinančné obchody 298 501 −8 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 3 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 10 4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 153 233
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 85 583 −1 827
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 747 0
9 Ostatné aktíva 130 459 887
Úhrn aktív 979 453 −9 278
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 531 441 1 145
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 149 684 1 560
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 149 646 1 745
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 21 −202
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 17 17
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 247 −26
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 65 563 −12 219
5.1 Verejná správa 58 598 −12 141
5.2 Ostatné záväzky 6 965 −78
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 980 50
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 362 20
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 653 −226
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 653 −226
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 896 0
10 Ostatné pasíva 57 045 418
11 Účty precenenia 92 292 0
12 Kapitál a rezervy 58 290 0
Úhrn pasív 979 453 −9 278

Kontakt pre médiá