Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. červenci 2005

19. července 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. července 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 77 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 168,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 1,8 mld. EUR na 85,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,1 mld. EUR na 531,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 12,1 mld. EUR na 58,6 mld. EUR

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesla o 8,8 mld. EUR na 388,5 mld. EUR. Ve středu 13. července 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 307,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 298,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) téměř nebyla využívána (obdobně jako během předchozího týdne) a vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) také zůstala prakticky nevyužita (narozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,2 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,7 mld. EUR na 149,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 138 298 −77
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 161 554 −919
2.1 Pohledávky za MMF 21 960 −191
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 594 −728
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 591 673
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 554 747
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 554 747
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 388 514 −8 995
5.1 Hlavní refinanční operace 298 501 −8 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 10 4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 153 233
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 85 583 −1 827
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 747 0
9 Ostatní aktiva 130 459 887
Aktiva celkem 979 453 −9 278
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 531 441 1 145
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 149 684 1 560
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 149 646 1 745
2.2 Vkladová facilita 21 −202
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 17 17
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 247 −26
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 65 563 −12 219
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 58 598 −12 141
5.2 Ostatní závazky 6 965 −78
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 9 980 50
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 362 20
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 653 −226
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 653 −226
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 57 045 418
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 290 0
Pasiva celkem 979 453 −9 278

Kontakty pro média