Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 juli 2005

19 juli 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 15 juli 2005 motsvarade minskningen på 77 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 168,2 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 85,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 531,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 12,1 miljarder EUR till 58,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 8,8 miljarder EUR till 388,5 miljarder EUR. Onsdagen den 13 juli 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 307,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 298,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett noll (ungefär samma som föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var också i stort sett noll (jämfört 0,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,7 miljarder EUR till 149,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 138.298 −77
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 161.554 −919
2.1 Fordringar på IMF 21.960 −191
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.594 −728
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.591 673
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.554 747
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.554 747
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 388.514 −8.995
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 298.501 −8.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 10 4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.153 233
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 85.583 −1.827
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.747 0
9 Övriga tillgångar 130.459 887
Summa tillgångar 979.453 −9.278
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 531.441 1.145
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 149.684 1.560
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 149.646 1.745
2.2 Inlåningsfacilitet 21 −202
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 17 17
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 247 −26
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 65.563 −12.219
5.1 Offentliga sektorn 58.598 −12.141
5.2 Övriga skulder 6.965 −78
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 9.980 50
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 362 20
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.653 −226
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.653 −226
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.896 0
10 Övriga skulder 57.045 418
11 Värderegleringskonton 92.292 0
12 Eget kapital 58.290 0
Summa skulder 979.453 −9.278

Kontakt för media