Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. liepos 15 d.

2005 m. liepos 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. liepos 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 77 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 168,2 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 85,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 531,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,1 mlrd. eurų – iki 58,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,8 mlrd. eurų – iki 388,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. liepos 13 d., baigėsi 307,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 298,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), ir pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 149,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 138 298 −77
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 161 554 −919
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 21 960 −191
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 594 −728
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 591 673
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 554 747
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 554 747
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 388 514 −8 995
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 298 501 −8 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 153 233
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 85 583 −1 827
8 Valdžios skola eurais 40 747 0
9 Kitas turtas 130 459 887
Visas turtas 979 453 −9 278
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 531 441 1 145
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 149 684 1 560
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 149 646 1 745
2.2 Indėlių galimybė 21 −202
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 17
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 247 −26
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 65 563 −12 219
5.1 Valdžiai 58 598 −12 141
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 965 −78
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 9 980 50
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 362 20
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 653 −226
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 653 −226
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 57 045 418
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 290 0
Visi įsipareigojimai 979 453 −9 278

Kontaktai žiniasklaidai