Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. julija 2005

19. julij 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. julija 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 77 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 168,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 1,8 milijarde EUR na 85,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,1 milijarde EUR na 531,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 12,1 milijarde EUR na 58,6 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 8,8 milijarde EUR na 388,5 milijarde EUR. V sredo, 13. julija 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 307,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 298,5 milijarde EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (približno enako kot prejšnji teden), prav tako tudi uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je znašala 0,2 milijarde EUR).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 1,7 milijarde EUR na 149,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 138.298 −77
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 161.554 −919
2.1 Terjatve do MDS 21.960 −191
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.594 −728
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.591 673
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.554 747
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.554 747
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 388.514 −8.995
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 298.501 −8.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 3 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 10 4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.153 233
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 85.583 −1.827
8 Dolg širše države v EUR 40.747 0
9 Druga sredstva 130.459 887
Skupaj sredstva 979.453 −9.278
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 531.441 1.145
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 149.684 1.560
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 149.646 1.745
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 21 −202
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 17 17
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 247 −26
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 65.563 −12.219
5.1 Širša država 58.598 −12.141
5.2 Druge obveznosti 6.965 −78
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 9.980 50
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 362 20
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.653 −226
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.653 −226
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.896 0
10 Druge obveznosti 57.045 418
11 Računi prevrednotenja 92.292 0
12 Kapital in rezerve 58.290 0
Skupaj obveznosti 979.453 −9.278

Stiki za medije