Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. juli 2005

19. juli 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. juli 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 77 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 168,2 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 1,8 mia. euro til 85,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,1 mia. euro til 531,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 12,1 mia. euro til 58,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 8,8 mia. euro til 388,5 mia. euro. Onsdag den 13. juli 2005 udløb en primær markedsoperation på 307,5 mia. euro, og en ny på 298,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var også praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,7 mia. euro til 149,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 138.298 −77
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 161.554 −919
2.1 tilgodehavender hos IMF 21.960 −191
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.594 −728
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.591 673
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.554 747
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.554 747
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 388.514 −8.995
5.1 primære markedsoperationer 298.501 −8.999
5.2 langfristede markedsoperationer 90.000 0
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 marginal udlånsfacilitet 3 0
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger 10 4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.153 233
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 85.583 −1.827
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.747 0
9 Andre aktiver 130.459 887
Aktiver i alt 979.453 −9.278
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 531.441 1.145
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 149.684 1.560
2.1 anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 149.646 1.745
2.2 indlånsfacilitet 21 −202
2.3 tidsindskud 0 0
2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 17 17
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 247 −26
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 65.563 −12.219
5.1 offentlig forvaltning og service 58.598 −12.141
5.2 andre forpligtelser 6.965 −78
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 9.980 50
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 362 20
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.653 −226
8.1 indlån og andre forpligtelser 8.653 −226
8.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.896 0
10 Andre forpligtelser 57.045 418
11 Revalueringskonti 92.292 0
12 Kapital og reserver 58.290 0
Passiver i alt 979.453 −9.278

Medie- og pressehenvendelser