Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 15. jūlijā

2005. gada 19. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 15. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 77 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (168.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 85.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 531.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 12.1 mljrd. euro (līdz 58.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 8.8 mljrd. euro (līdz 388.5 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 13. jūlijā galvenā refinansēšanas operācija 307.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 298.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), arī noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 149.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 138,298 −77
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 161,554 −919
2.1 SVF debitoru parādi 21,960 −191
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,594 −728
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,591 673
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,554 747
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,554 747
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 388,514 −8,995
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 298,501 −8,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,000 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 10 4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,153 233
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 85,583 −1,827
8 Valdības parāds euro 40,747 0
9 Pārējie aktīvi 130,459 887
Kopā aktīvi 979,453 −9,278
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 531,441 1,145
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 149,684 1,560
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 149,646 1,745
2.2 Noguldījumu iespēja 21 −202
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 17 17
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 247 −26
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 65,563 −12,219
5.1 Saistības pret valdību 58,598 −12,141
5.2 Pārējās saistības 6,965 −78
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,980 50
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 362 20
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,653 −226
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,653 −226
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,896 0
10 Pārējās saistības 57,045 418
11 Pārvērtēšanas konti 92,292 0
12 Kapitāls un rezerves 58,290 0
Kopā pasīvi 979,453 −9,278

Kontaktinformācija presei