Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 lipca 2005 r.

19 lipca 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 15 lipca 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 77 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 168,2 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 1,8 mld euro do poziomu 85,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,1 mld euro do poziomu 531,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 12,1 mld euro do poziomu 58,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 8,8 mld euro do poziomu 388,5 mld euro. W środę, 13 lipca 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 307,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 298,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu); również wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 1,7 mld euro do poziomu 149,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 138.298 −77
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 161.554 −919
2.1 Należności od MFW 21.960 −191
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 139.594 −728
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.591 673
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.554 747
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.554 747
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 388.514 −8.995
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 298.501 −8.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 3 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.153 233
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 85.583 −1.827
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.747 0
9 Pozostałe aktywa 130.459 887
Aktywa razem 979.453 −9.278
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 531.441 1.145
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 149.684 1.560
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 149.646 1.745
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 21 −202
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 17
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 247 −26
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 65.563 −12.219
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 58.598 −12.141
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.965 −78
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 9.980 50
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 362 20
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.653 −226
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.653 −226
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.896 0
10 Pozostałe zobowiązania 57.045 418
11 Różnice z aktualizacji wyceny 92.292 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.290 0
Pasywa razem 979.453 −9.278

Kontakt z mediami