Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. juuli 2005

19. juuli 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

15. juulil 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 77 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 168,2 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 1,8 miljardi euro võrra 85,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,1 miljardi euro võrra 531,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 12,1 miljardi euro võrra 58,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 8,8 miljardi euro võrra 388,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. juulil 2005 möödus 307,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 298,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,7 miljardi euro võrra 149,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 138 298 −77
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 161 554 −919
2.1 Nõuded RVFle 21 960 −191
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 594 −728
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 591 673
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 554 747
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 554 747
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 388 514 −8 995
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 298 501 −8 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 10 4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 153 233
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 85 583 −1 827
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 747 0
9 Muud varad 130 459 887
Varad kokku 979 453 −9 278
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 531 441 1 145
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 149 684 1 560
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 149 646 1 745
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 21 −202
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 17 17
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 247 −26
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 65 563 −12 219
5.1 Valitsussektor 58 598 −12 141
5.2 Muud kohustused 6 965 −78
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 9 980 50
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 362 20
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 653 −226
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 653 −226
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 57 045 418
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 290 0
Kohustused kokku 979 453 −9 278

Kontaktandmed