Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 juli 2005

19 juli 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 15 juli 2005 was de daling van EUR 77 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 168,2 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 1,8 miljard naar EUR 85,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,1 miljard naar EUR 531,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 12,1 miljard naar EUR 58,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 8,8 miljard naar EUR 388,5 miljard. Op woensdag 13 juli 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 307,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 298,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) eveneens vrijwel nihil was (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,7 miljard naar EUR 149,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 138.298 −77
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 161.554 −919
2.1 Vorderingen op het IMF 21.960 −191
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.594 −728
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.591 673
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.554 747
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.554 747
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 388.514 −8.995
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 298.501 −8.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 10 4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.153 233
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 85.583 −1.827
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.747 0
9 Overige activa 130.459 887
Totaal activa 979.453 −9.278
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 531.441 1.145
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 149.684 1.560
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 149.646 1.745
2.2 Depositofaciliteit 21 −202
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 17 17
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 247 −26
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.563 −12.219
5.1 Overheid 58.598 −12.141
5.2 Overige verplichtingen 6.965 −78
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.980 50
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 362 20
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.653 −226
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.653 −226
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.896 0
10 Overige passiva 57.045 418
11 Herwaarderingsrekeningen 92.292 0
12 Kapitaal en reserves 58.290 0
Totaal passiva 979.453 −9.278

Contactpersonen voor de media