Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 24. jūnijā

2005. gada 28. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 24. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 108 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 158.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 84.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 520.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 28 mljrd. euro (līdz 83.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 26.5 mljrd. euro (līdz 400.1 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 22. jūnijā galvenā refinansēšanas operācija 283.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 310 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), arī noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 146.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 126,717 −108
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 152,950 599
2.1 SVF debitoru parādi 21,339 −5
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,611 604
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20,302 −611
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,028 −292
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,028 −292
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 400,069 26,488
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 309,999 26,498
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,002 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 7 −70
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 61 60
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,124 217
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 84,230 782
8 Valdības parāds euro 41,198 0
9 Pārējie aktīvi 130,250 −46
Kopā aktīvi 967,868 27,029
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 520,389 727
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 146,626 −882
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 146,608 −859
2.2 Noguldījumu iespēja 18 5
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −28
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 142 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 90,781 27,850
5.1 Saistības pret valdību 83,838 28,006
5.2 Pārējās saistības 6,943 −156
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,880 −170
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 416 84
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,534 −227
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,534 −227
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,701 0
10 Pārējās saistības 55,149 −354
11 Pārvērtēšanas konti 71,961 0
12 Kapitāls un rezerves 58,289 0
Kopā pasīvi 967,868 27,029

Kontaktinformācija presei