Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 czerwca 2005 r.

28 czerwca 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 24 czerwca 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 108 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 158,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,8 mld euro do poziomu 84,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,7 mld euro do poziomu 520,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 28 mld euro do poziomu 83,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 26,5 mld euro do poziomu 400,1 mld euro. W środę, 22 czerwca 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 283,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 310 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu); wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było także bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 0,9 mld euro do poziomu 146,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 126.717 −108
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 152.950 599
2.1 Należności od MFW 21.339 −5
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.611 604
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.302 −611
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.028 −292
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.028 −292
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 400.069 26.488
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 309.999 26.498
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 7 −70
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 61 60
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.124 217
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 84.230 782
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 41.198 0
9 Pozostałe aktywa 130.250 −46
Aktywa razem 967.868 27.029
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 520.389 727
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 146.626 −882
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 146.608 −859
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 18 5
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −28
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 142 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 90.781 27.850
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 83.838 28.006
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.943 −156
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 9.880 −170
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 416 84
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.534 −227
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.534 −227
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.701 0
10 Pozostałe zobowiązania 55.149 −354
11 Różnice z aktualizacji wyceny 71.961 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.289 0
Pasywa razem 967.868 27.029

Kontakt z mediami