Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. junija 2005

28. junij 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. junija 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 108 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 158,6 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,8 milijarde EUR na 84,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,7 milijarde EUR na 520,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 28 milijard EUR na 83,8 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 26,5 milijarde EUR na 400,1 milijarde EUR. V sredo, 22. junija 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 283,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 310 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je znašalo 0,1 milijarde EUR), uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) je tudi znašala skoraj nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 0,9 milijarde EUR na 146,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 126.717 −108
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 152.950 599
2.1 Terjatve do MDS 21.339 −5
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.611 604
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 20.302 −611
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.028 −292
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.028 −292
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 400.069 26.488
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 309.999 26.498
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 7 −70
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 61 60
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.124 217
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 84.230 782
8 Dolg širše države v EUR 41.198 0
9 Druga sredstva 130.250 −46
Skupaj sredstva 967.868 27.029
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 520.389 727
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 146.626 −882
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 146.608 −859
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 18 5
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −28
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 142 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 90.781 27.850
5.1 Širša država 83.838 28.006
5.2 Druge obveznosti 6.943 −156
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 9.880 −170
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 416 84
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.534 −227
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.534 −227
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.701 0
10 Druge obveznosti 55.149 −354
11 Računi prevrednotenja 71.961 0
12 Kapital in rezerve 58.289 0
Skupaj obveznosti 967.868 27.029

Stiki za medije