Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. júnu 2005

28. júna 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 24. júna 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 108 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 158,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému stúpol o 0,8 mld. EUR na 84,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 0,7 mld. EUR na 520,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 28 mld. EUR na 83,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 26,5 mld. EUR na 400,1 mld. EUR. V stredu 22. júna 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 283,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 310 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), rovnako ako objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 0,9 mld. EUR na 146,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 126 717 −108
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 152 950 599
2.1 Pohľadávky voči MMF 21 339 −5
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 611 604
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 302 −611
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 028 −292
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 028 −292
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 400 069 26 488
5.1 Hlavné refinančné obchody 309 999 26 498
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 7 −70
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 61 60
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 124 217
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 84 230 782
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 41 198 0
9 Ostatné aktíva 130 250 −46
Úhrn aktív 967 868 27 029
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 520 389 727
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 146 626 −882
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 146 608 −859
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 18 5
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −28
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 142 1
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 90 781 27 850
5.1 Verejná správa 83 838 28 006
5.2 Ostatné záväzky 6 943 −156
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 880 −170
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 416 84
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 534 −227
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 534 −227
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 701 0
10 Ostatné pasíva 55 149 −354
11 Účty precenenia 71 961 0
12 Kapitál a rezervy 58 289 0
Úhrn pasív 967 868 27 029

Kontakt pre médiá