Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 juni 2005

28 juni 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 24 juni 2005 was de daling van EUR 108 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 158,6 miljard als gevolg van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 84,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,7 miljard naar EUR 520,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 28 miljard naar EUR 83,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 26,5 miljard naar EUR 400,1 miljard. Op woensdag 22 juni 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 283,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 310 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), en het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was eveneens vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,9 miljard naar EUR 146,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 126.717 −108
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 152.950 599
2.1 Vorderingen op het IMF 21.339 −5
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.611 604
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.302 −611
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.028 −292
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.028 −292
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 400.069 26.488
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 309.999 26.498
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.002 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 7 −70
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 61 60
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.124 217
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 84.230 782
8 Overheidsschuld, luidende in euro 41.198 0
9 Overige activa 130.250 −46
Totaal activa 967.868 27.029
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 520.389 727
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 146.626 −882
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 146.608 −859
2.2 Depositofaciliteit 18 5
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −28
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 142 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.781 27.850
5.1 Overheid 83.838 28.006
5.2 Overige verplichtingen 6.943 −156
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.880 −170
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 416 84
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.534 −227
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.534 −227
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.701 0
10 Overige passiva 55.149 −354
11 Herwaarderingsrekeningen 71.961 0
12 Kapitaal en reserves 58.289 0
Totaal passiva 967.868 27.029