Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. juni 2005

28. juni 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. juni 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 108 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 158,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,8 mia. euro til 84,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,7 mia. euro til 520,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 28 mia. euro til 83,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 26,5 mia. euro til 400,1 mia. euro. Onsdag den 22. juni 2005 udløb en primær markedsoperation på 283,5 mia. euro, og en ny på 310 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var ligeledes praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,9 mia. euro til 146,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 126.717 −108
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 152.950 599
2.1 tilgodehavender hos IMF 21.339 −5
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.611 604
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 20.302 −611
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.028 −292
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.028 −292
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 400.069 26.488
5.1 primære markedsoperationer 309.999 26.498
5.2 langfristede markedsoperationer 90.002 0
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 marginal udlånsfacilitet 7 −70
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger 61 60
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.124 217
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 84.230 782
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 41.198 0
9 Andre aktiver 130.250 −46
Aktiver i alt 967.868 27.029
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 520.389 727
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 146.626 −882
2.1 anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 146.608 −859
2.2 indlånsfacilitet 18 5
2.3 tidsindskud 0 0
2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 0 −28
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 142 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 90.781 27.850
5.1 offentlig forvaltning og service 83.838 28.006
5.2 andre forpligtelser 6.943 −156
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 9.880 −170
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 416 84
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.534 −227
8.1 indlån og andre forpligtelser 8.534 −227
8.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.701 0
10 Andre forpligtelser 55.149 −354
11 Revalueringskonti 71.961 0
12 Kapital og reserver 58.289 0
Passiver i alt 967.868 27.029

Medie- og pressehenvendelser