Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 juni 2005

28 juni 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 24 juni 2005 motsvarade minskningen på 108 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 158,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 84,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 520,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 28 miljarder EUR till 83,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 26,5 miljarder EUR till 400,1 miljarder EUR. Onsdagen den 22 juni 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 283,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 310 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var också i stort sett noll vilket var i stort sett samma som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,9 miljarder EUR till 146,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 126.717 −108
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 152.950 599
2.1 Fordringar på IMF 21.339 −5
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.611 604
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.302 −611
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.028 −292
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.028 −292
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 400.069 26.488
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 309.999 26.498
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 7 −70
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 61 60
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.124 217
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 84.230 782
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 41.198 0
9 Övriga tillgångar 130.250 −46
Summa tillgångar 967.868 27.029
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 520.389 727
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 146.626 −882
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 146.608 −859
2.2 Inlåningsfacilitet 18 5
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −28
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 142 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 90.781 27.850
5.1 Offentliga sektorn 83.838 28.006
5.2 Övriga skulder 6.943 −156
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 9.880 −170
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 416 84
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.534 −227
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.534 −227
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.701 0
10 Övriga skulder 55.149 −354
11 Värderegleringskonton 71.961 0
12 Eget kapital 58.289 0
Summa skulder 967.868 27.029