Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. červnu 2005

28. června 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. června 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 108 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,1 mld. EUR na 158,6 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 84,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,7 mld. EUR na 520,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 28 mld. EUR na 83,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 26,5 mld. EUR na 400,1 mld. EUR. Ve středu 22. června 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 283,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 310 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) téměř nebyla využívána (narozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,1 mld. EUR), vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstala obdobně jako předchozí týden také prakticky nevyužita.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,9 mld. EUR na 146,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 126 717 −108
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 152 950 599
2.1 Pohledávky za MMF 21 339 −5
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 611 604
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 302 −611
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 028 −292
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 028 −292
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 400 069 26 488
5.1 Hlavní refinanční operace 309 999 26 498
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 7 −70
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 61 60
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 124 217
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 84 230 782
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 41 198 0
9 Ostatní aktiva 130 250 −46
Aktiva celkem 967 868 27 029
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 520 389 727
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 146 626 −882
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 146 608 −859
2.2 Vkladová facilita 18 5
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −28
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 142 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 90 781 27 850
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 83 838 28 006
5.2 Ostatní závazky 6 943 −156
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 9 880 −170
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 416 84
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 534 −227
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 534 −227
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 701 0
10 Ostatní pasiva 55 149 −354
11 Účty přecenění 71 961 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 289 0
Pasiva celkem 967 868 27 029

Kontakty pro média