Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 juni 2005

21 juni 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 17 juni 2005 was de daling van EUR 130 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 158,5 miljard als gevolg van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 83,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 519,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 55,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 4,5 miljard naar EUR 373,5 miljard. Op woensdag 15 juni 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 279 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 283,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) vrijwel nihil was (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,5 miljard naar EUR 147,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 126.825 −130
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 152.351 −2.865
2.1 Vorderingen op het IMF 21.344 −833
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.007 −2.032
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.913 551
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.320 325
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.320 325
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 373.581 4.533
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 283.501 4.500
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.002 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 77 63
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −30
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.907 366
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 83.448 −518
8 Overheidsschuld, luidende in euro 41.198 16
9 Overige activa 130.296 596
Totaal activa 940.839 2.874
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 519.662 578
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 147.508 2.568
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 147.467 2.541
2.2 Depositofaciliteit 13 0
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 28 27
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 141 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 62.931 193
5.1 Overheid 55.832 164
5.2 Overige verplichtingen 7.099 29
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.050 216
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 332 94
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.761 −1.606
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.761 −1.606
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.701 0
10 Overige passiva 55.503 831
11 Herwaarderingsrekeningen 71.961 0
12 Kapitaal en reserves 58.289 0
Totaal passiva 940.839 2.874

Contactpersonen voor de media