Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 czerwca 2005 r.

21 czerwca 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 17 czerwca 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 130 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,8 mld euro do poziomu 158,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,5 mld euro do poziomu 83,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,6 mld euro do poziomu 519,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 55,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 4,5 mld euro do poziomu 373,5 mld euro. W środę, 15 czerwca 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 279 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 283,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w ubiegłym tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w ubiegłym tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,5 mld euro do poziomu 147,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 126.825 −130
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 152.351 −2.865
2.1 Należności od MFW 21.344 −833
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.007 −2.032
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.913 551
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.320 325
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.320 325
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 373.581 4.533
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 283.501 4.500
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 77 63
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −30
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 2.907 366
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 83.448 −518
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 41.198 16
9 Pozostałe aktywa 130.296 596
Aktywa razem 940.839 2.874
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 519.662 578
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 147.508 2.568
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 147.467 2.541
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 13 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 28 27
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 141 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 62.931 193
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 55.832 164
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.099 29
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.050 216
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 332 94
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.761 −1.606
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.761 −1.606
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.701 0
10 Pozostałe zobowiązania 55.503 831
11 Różnice z aktualizacji wyceny 71.961 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.289 0
Pasywa razem 940.839 2.874

Kontakt z mediami