Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. juni 2005

21. juni 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. juni 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 130 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,8 mia. euro til 158,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,5 mia. euro til 83,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,6 mia. euro til 519,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 0,2 mia. euro til 55,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 4,5 mia. euro til 373,5 mia. euro. Onsdag den 15. juni 2005 udløb en primær markedsoperation på 279 mia. euro, og en ny på 283,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,5 mia. euro til 147,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 126.825 −130
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 152.351 −2.865
2.1 tilgodehavender hos IMF 21.344 −833
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.007 −2.032
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 20.913 551
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.320 325
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.320 325
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 373.581 4.533
5.1 primære markedsoperationer 283.501 4.500
5.2 langfristede markedsoperationer 90.002 0
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 marginal udlånsfacilitet 77 63
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger 1 −30
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 2.907 366
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 83.448 −518
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 41.198 16
9 Andre aktiver 130.296 596
Aktiver i alt 940.839 2.874
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 519.662 578
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 147.508 2.568
2.1 anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 147.467 2.541
2.2 indlånsfacilitet 13 0
2.3 tidsindskud 0 0
2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 28 27
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 141 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 62.931 193
5.1 offentlig forvaltning og service 55.832 164
5.2 andre forpligtelser 7.099 29
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.050 216
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 332 94
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.761 −1.606
8.1 indlån og andre forpligtelser 8.761 −1.606
8.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.701 0
10 Andre forpligtelser 55.503 831
11 Revalueringskonti 71.961 0
12 Kapital og reserver 58.289 0
Passiver i alt 940.839 2.874

Medie- og pressehenvendelser