Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. junija 2005

21. junij 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. junija 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 130 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,8 milijarde EUR na 158,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 83,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,6 milijarde EUR na 519,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,2 milijarde EUR na 55,8 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 4,5 milijarde EUR na 373,5 milijarde EUR. V sredo, 15. junija 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 279 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 283,5 milijarde EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo skoraj enako nič), medtem ko je bila uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,5 milijarde EUR na 147,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 126.825 −130
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 152.351 −2.865
2.1 Terjatve do MDS 21.344 −833
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.007 −2.032
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 20.913 551
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.320 325
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.320 325
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 373.581 4.533
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 283.501 4.500
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 77 63
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −30
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.907 366
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 83.448 −518
8 Dolg širše države v EUR 41.198 16
9 Druga sredstva 130.296 596
Skupaj sredstva 940.839 2.874
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 519.662 578
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 147.508 2.568
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 147.467 2.541
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 13 0
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 28 27
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 141 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 62.931 193
5.1 Širša država 55.832 164
5.2 Druge obveznosti 7.099 29
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.050 216
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 332 94
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.761 −1.606
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.761 −1.606
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.701 0
10 Druge obveznosti 55.503 831
11 Računi prevrednotenja 71.961 0
12 Kapital in rezerve 58.289 0
Skupaj obveznosti 940.839 2.874

Stiki za medije