Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. birželio 17 d.

2005 m. birželio 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigiasi 2005 m. birželio 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 130 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 158,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 83,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 519,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 55,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 373,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. birželio 15 d., baigėsi 279 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 283,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik toks pat kaip praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 147,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 126 825 −130
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 152 351 −2 865
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 21 344 −833
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 007 −2 032
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 913 551
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 320 325
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 320 325
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 373 581 4 533
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 283 501 4 500
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 77 63
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −30
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 907 366
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 83 448 −518
8 Valdžios skola eurais 41 198 16
9 Kitas turtas 130 296 596
Visas turtas 940 839 2 874
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 519 662 578
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 147 508 2 568
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 147 467 2 541
2.2 Indėlių galimybė 13 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 28 27
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 141 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 62 931 193
5.1 Valdžiai 55 832 164
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 099 29
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 050 216
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 332 94
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 761 −1 606
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 761 −1 606
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 701 0
10 Kiti įsipareigojimai 55 503 831
11 Perkainojimo sąskaitos 71 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 289 0
Visi įsipareigojimai 940 839 2 874

Kontaktai žiniasklaidai