Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 juni 2005

21 juni 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 17 juni 2005 motsvarade minskningen på 130 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 158,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 83,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 519,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 55,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 4,5 miljarder EUR till 373.5 miljarder EUR. Onsdagen den 15 juni 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 279 miljarder EUR och ersattes med en ny på 283,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var i stort sett noll (ungefär samma som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,5 miljarder EUR till 147,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 126.825 −130
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 152.351 −2.865
2.1 Fordringar på IMF 21.344 −833
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.007 −2.032
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.913 551
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.320 325
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.320 325
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 373.581 4.533
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 283.501 4.500
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 77 63
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −30
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 2.907 366
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 83.448 −518
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 41.198 16
9 Övriga tillgångar 130.296 596
Summa tillgångar 940.839 2.874
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 519.662 578
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 147.508 2.568
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 147.467 2.541
2.2 Inlåningsfacilitet 13 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 28 27
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 141 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 62.931 193
5.1 Offentliga sektorn 55.832 164
5.2 Övriga skulder 7.099 29
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.050 216
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 332 94
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.761 −1.606
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.761 −1.606
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.701 0
10 Övriga skulder 55.503 831
11 Värderegleringskonton 71.961 0
12 Eget kapital 58.289 0
Summa skulder 940.839 2.874

Kontakt för media