Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. júnu 2005

21. júna 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 17. júna 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 130 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,8 mld. EUR na 158,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému klesol o 0,5 mld. EUR na 83,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 0,6 mld. EUR na 519,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 0,2 mld. EUR na 55,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 4,5 mld. EUR na 373,5 mld. EUR. V stredu 15. júna 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 279 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 283,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 2,5 mld. EUR na 147,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 126 825 −130
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 152 351 −2 865
2.1 Pohľadávky voči MMF 21 344 −833
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 007 −2 032
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 913 551
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 320 325
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 320 325
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 373 581 4 533
5.1 Hlavné refinančné obchody 283 501 4 500
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 77 63
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −30
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 907 366
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 83 448 −518
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 41 198 16
9 Ostatné aktíva 130 296 596
Úhrn aktív 940 839 2 874
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 519 662 578
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 147 508 2 568
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 147 467 2 541
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 13 0
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 28 27
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 141 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 62 931 193
5.1 Verejná správa 55 832 164
5.2 Ostatné záväzky 7 099 29
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 050 216
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 332 94
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 761 −1 606
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 761 −1 606
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 701 0
10 Ostatné pasíva 55 503 831
11 Účty precenenia 71 961 0
12 Kapitál a rezervy 58 289 0
Úhrn pasív 940 839 2 874

Kontakt pre médiá