Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 17. jūnijā

2005. gada 21. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 17. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 130 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 158.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 83.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 519.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 55.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 4.5 mljrd. euro (līdz 373.5 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 15. jūnijā galvenā refinansēšanas operācija 279 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 283.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 147.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 126,825 −130
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 152,351 −2,865
2.1 SVF debitoru parādi 21,344 −833
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,007 −2,032
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20,913 551
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,320 325
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,320 325
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 373,581 4,533
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 283,501 4,500
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,002 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 77 63
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −30
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,907 366
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 83,448 −518
8 Valdības parāds euro 41,198 16
9 Pārējie aktīvi 130,296 596
Kopā aktīvi 940,839 2,874
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 519,662 578
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 147,508 2,568
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 147,467 2,541
2.2 Noguldījumu iespēja 13 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 28 27
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 141 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 62,931 193
5.1 Saistības pret valdību 55,832 164
5.2 Pārējās saistības 7,099 29
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,050 216
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 332 94
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,761 −1,606
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,761 −1,606
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,701 0
10 Pārējās saistības 55,503 831
11 Pārvērtēšanas konti 71,961 0
12 Kapitāls un rezerves 58,289 0
Kopā pasīvi 940,839 2,874

Kontaktinformācija presei