Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 10. jūnijā

2005. gada 14. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 10. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 161 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 159.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 84 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2 mljrd. euro (līdz 519.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.5 mljrd. euro (līdz 55.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 369 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 8. jūnijā galvenā refinansēšanas operācija 281.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 279 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā attiecīgi 0.5 mljrd. euro un 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 144.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 126,955 −161
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 155,216 −343
2.1 SVF debitoru parādi 22,177 −132
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,039 −211
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20,362 215
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,995 −390
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,995 −390
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 369,048 −2,946
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 279,001 −2,500
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,002 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 14 −455
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 31 9
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,541 9
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 83,966 775
8 Valdības parāds euro 41,182 1
9 Pārējie aktīvi 129,700 655
Kopā aktīvi 937,965 −2,185
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 519,084 2,015
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 144,940 −1,063
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 144,926 −964
2.2 Noguldījumu iespēja 13 −100
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 141 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 62,738 −3,339
5.1 Saistības pret valdību 55,668 −3,522
5.2 Pārējās saistības 7,070 183
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,834 −358
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 238 23
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,367 99
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,367 99
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,701 0
10 Pārējās saistības 54,672 475
11 Pārvērtēšanas konti 71,961 0
12 Kapitāls un rezerves 58,289 −37
Kopā pasīvi 937,965 −2,185

Kontaktinformācija presei