Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 juni 2005

14 juni 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 10 juni 2005 was de daling van EUR 161 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 159,3 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 84 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2 miljard naar EUR 519,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3,5 miljard naar EUR 55,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 2,8 miljard naar EUR 369 miljard. Op woensdag 8 juni 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 281,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 279 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil (vergeleken met respectievelijk EUR 0,5 miljard en EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1 miljard naar EUR 144,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 126.955 −161
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 155.216 −343
2.1 Vorderingen op het IMF 22.177 −132
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.039 −211
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.362 215
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 8.995 −390
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 8.995 −390
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 369.048 −2.946
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 279.001 −2.500
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.002 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 14 −455
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 31 9
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.541 9
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 83.966 775
8 Overheidsschuld, luidende in euro 41.182 1
9 Overige activa 129.700 655
Totaal activa 937.965 −2.185
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 519.084 2.015
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 144.940 −1.063
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 144.926 −964
2.2 Depositofaciliteit 13 −100
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 141 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 62.738 −3.339
5.1 Overheid 55.668 −3.522
5.2 Overige verplichtingen 7.070 183
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.834 −358
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 238 23
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.367 99
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.367 99
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.701 0
10 Overige passiva 54.672 475
11 Herwaarderingsrekeningen 71.961 0
12 Kapitaal en reserves 58.289 −37
Totaal passiva 937.965 −2.185

Contactpersonen voor de media