Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. junij 2005

14. junij 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. junija 2005, se je zaradi prodaje zlata v dveh centralnih bankah Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 161 milijonov EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 159,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,8 milijarde EUR na 84 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2 milijardi EUR na 519,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3,5 milijarde EUR na 55,7 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 2,8 milijarde EUR na 369 milijard EUR. V sredo, 8. junija 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 281,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 279 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) sta bila skoraj enaka nič (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je prva postavka znašala 0,5 milijarde EUR in druga 0,1 milijarde EUR).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1 milijardo EUR na 144,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 126.955 −161
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 155.216 −343
2.1 Terjatve do MDS 22.177 −132
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.039 −211
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 20.362 215
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 8.995 −390
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 8.995 −390
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 369.048 −2.946
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 279.001 −2.500
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 14 −455
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 31 9
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.541 9
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 83.966 775
8 Dolg širše države v EUR 41.182 1
9 Druga sredstva 129.700 655
Skupaj sredstva 937.965 −2.185
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 519.084 2.015
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 144.940 −1.063
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 144.926 −964
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 13 −100
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 141 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 62.738 −3.339
5.1 Širša država 55.668 −3.522
5.2 Druge obveznosti 7.070 183
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 9.834 −358
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 238 23
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.367 99
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.367 99
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.701 0
10 Druge obveznosti 54.672 475
11 Računi prevrednotenja 71.961 0
12 Kapital in rezerve 58.289 −37
Skupaj obveznosti 937.965 −2.185

Stiki za medije