Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. juni 2005

14. juni 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. juni 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 161 mio. euro svarende til to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 159,3 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,8 mia. euro til 84 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2 mia. euro til 519,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 3,5 mia. euro til 55,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 2,8 mia. euro til 369 mia. euro. Onsdag den 8. juni 2005 udløb en primær markedsoperation på 281,5 mia. euro, og en ny på 279 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul (mod henholdsvis 0,5 mia. euro og 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1 mia. euro til 144,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 126.955 −161
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 155.216 −343
2.1 tilgodehavender hos IMF 22.177 −132
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.039 −211
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 20.362 215
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 8.995 −390
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 8.995 −390
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 369.048 −2.946
5.1 primære markedsoperationer 279.001 −2.500
5.2 langfristede markedsoperationer 90.002 0
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 marginal udlånsfacilitet 14 −455
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger 31 9
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 2.541 9
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 83.966 775
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 41.182 1
9 Andre aktiver 129.700 655
Aktiver i alt 937.965 −2.185
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 519.084 2.015
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 144.940 −1.063
2.1 anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 144.926 −964
2.2 indlånsfacilitet 13 −100
2.3 tidsindskud 0 0
2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 1 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 141 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 62.738 −3.339
5.1 offentlig forvaltning og service 55.668 −3.522
5.2 andre forpligtelser 7.070 183
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 9.834 −358
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 238 23
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.367 99
8.1 indlån og andre forpligtelser 10.367 99
8.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.701 0
10 Andre forpligtelser 54.672 475
11 Revalueringskonti 71.961 0
12 Kapital og reserver 58.289 −37
Passiver i alt 937.965 −2.185

Medie- og pressehenvendelser