Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 czerwca 2005 r.

14 czerwca 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 10 czerwca 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 161 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld euro do poziomu 159,3 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,8 mld euro do poziomu 84 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2 mld euro do poziomu 519,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 3,5 mld euro do poziomu 55,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 2,8 mld euro do poziomu 369 mld euro. W środę, 8 czerwca 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 281,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 279 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (wobec odpowiednio 0,5 mld i 0,1 mld euro w ubiegłym tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1 mld euro do poziomu 144,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 126.955 −161
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 155.216 −343
2.1 Należności od MFW 22.177 −132
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.039 −211
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.362 215
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 8.995 −390
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 8.995 −390
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 369.048 −2.946
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 279.001 −2.500
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 14 −455
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 31 9
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 2.541 9
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 83.966 775
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 41.182 1
9 Pozostałe aktywa 129.700 655
Aktywa razem 937.965 −2.185
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 519.084 2.015
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 144.940 −1.063
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 144.926 −964
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 13 −100
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 141 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 62.738 −3.339
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 55.668 −3.522
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.070 183
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 9.834 −358
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 238 23
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 10.367 99
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 10.367 99
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.701 0
10 Pozostałe zobowiązania 54.672 475
11 Różnice z aktualizacji wyceny 71.961 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.289 −37
Pasywa razem 937.965 −2.185

Kontakt z mediami