Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 juni 2005

14 juni 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 10 juni 2005 motsvarade minskningen på 161 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 159,3 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 84 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2 miljarder EUR till 519,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3,5 miljarder EUR till 55,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 369 miljarder EUR. Onsdagen den 8 juni 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 281,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 279 miljarder EUR.

Utnyttjandet av både utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var i stort sett noll (jämfört med 0,5 miljarder EUR respektive 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1 miljard EUR till 144,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 126.955 −161
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 155.216 −343
2.1 Fordringar på IMF 22.177 −132
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.039 −211
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.362 215
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 8.995 −390
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 8.995 −390
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 369.048 −2.946
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 279.001 −2.500
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 14 −455
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 31 9
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 2.541 9
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 83.966 775
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 41.182 1
9 Övriga tillgångar 129.700 655
Summa tillgångar 937.965 −2.185
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 519.084 2.015
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 144.940 −1.063
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 144.926 −964
2.2 Inlåningsfacilitet 13 −100
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 141 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 62.738 −3.339
5.1 Offentliga sektorn 55.668 −3.522
5.2 Övriga skulder 7.070 183
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 9.834 −358
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 238 23
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.367 99
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.367 99
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.701 0
10 Övriga skulder 54.672 475
11 Värderegleringskonton 71.961 0
12 Eget kapital 58.289 −37
Summa skulder 937.965 −2.185

Kontakt för media