Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. júnu 2005

14. júna 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 10. júna 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 161 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,3 mld. EUR na 159,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách (položka 7 na strane aktív) v držbe Eurosystému stúpol o 0,8 mld. EUR na 84 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2 mld. EUR na 519,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 3,5 mld. EUR na 55,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 2,8 mld. EUR na 369 mld. EUR. V stredu 8. júna 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 281,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 279 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,5 mld. EUR, resp. 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 1 mld. EUR na 144,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 126 955 −161
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 155 216 −343
2.1 Pohľadávky voči MMF 22 177 −132
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 039 −211
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 362 215
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 8 995 −390
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 8 995 −390
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 369 048 −2 946
5.1 Hlavné refinančné obchody 279 001 −2 500
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 14 −455
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 31 9
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 541 9
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 83 966 775
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 41 182 1
9 Ostatné aktíva 129 700 655
Úhrn aktív 937 965 −2 185
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 519 084 2 015
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 144 940 −1 063
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 144 926 −964
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 13 −100
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 141 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 62 738 −3 339
5.1 Verejná správa 55 668 −3 522
5.2 Ostatné záväzky 7 070 183
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 834 −358
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 238 23
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 367 99
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 367 99
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 701 0
10 Ostatné pasíva 54 672 475
11 Účty precenenia 71 961 0
12 Kapitál a rezervy 58 289 −37
Úhrn pasív 937 965 −2 185

Kontakt pre médiá