Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. birželio 10 d.

2005 m. birželio 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigiasi 2005 m. birželio 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 161 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 159,3 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 84 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 519,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 55,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 369 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. birželio 8 d., baigėsi 281,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 279 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su atitinkamai 0,5 mlrd. eurų ir 0,1 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 144,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 126 955 −161
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 155 216 −343
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 22 177 −132
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 039 −211
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 362 215
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 8 995 −390
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 8 995 −390
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 369 048 −2 946
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 279 001 −2 500
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 14 −455
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 31 9
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 541 9
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 83 966 775
8 Valdžios skola eurais 41 182 1
9 Kitas turtas 129 700 655
Visas turtas 937 965 −2 185
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 519 084 2 015
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 144 940 −1 063
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 144 926 −964
2.2 Indėlių galimybė 13 −100
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 141 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 62 738 −3 339
5.1 Valdžiai 55 668 −3 522
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 070 183
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 9 834 −358
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 238 23
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 367 99
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 367 99
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 701 0
10 Kiti įsipareigojimai 54 672 475
11 Perkainojimo sąskaitos 71 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 289 −37
Visi įsipareigojimai 937 965 −2 185

Kontaktai žiniasklaidai