Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. juuni 2005

14. juuni 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

10. juunil 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 161 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,3 miljardi euro võrra 159,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,8 miljardi euro võrra 84 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2 miljardi euro võrra 519,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3,5 miljardi euro võrra 55,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 2,8 miljardi euro võrra 369 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. juunil 2005 möödus 281,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 279 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (eelmisel nädalal kasutati neid vastavalt 0,5 ja 0,1 miljardi euro ulatuses).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1 miljardi euro võrra 144,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 126 955 −161
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 155 216 −343
2.1 Nõuded RVFle 22 177 −132
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 039 −211
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 20 362 215
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 8 995 −390
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 8 995 −390
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 369 048 −2 946
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 279 001 −2 500
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 14 −455
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 31 9
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 2 541 9
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 83 966 775
8 Valitsussektori võlg eurodes 41 182 1
9 Muud varad 129 700 655
Varad kokku 937 965 −2 185
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 519 084 2 015
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 144 940 −1 063
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 144 926 −964
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 13 −100
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 141 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 62 738 −3 339
5.1 Valitsussektor 55 668 −3 522
5.2 Muud kohustused 7 070 183
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 9 834 −358
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 238 23
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 367 99
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 367 99
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 701 0
10 Muud kohustused 54 672 475
11 Ümberhindluskontod 71 961 0
12 Kapital ja reservid 58 289 −37
Kohustused kokku 937 965 −2 185

Kontaktandmed