Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. červnu 2005

14. června 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. června 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 161 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 159,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 84 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2 mld. EUR na 519,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 3,5 mld. EUR na 55,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 2,8 mld. EUR na 369 mld. EUR. Ve středu 8. června 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 281,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 279 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) a vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity (narozdíl od předchozího týdne, kdy bylo pomocí mezní zápůjční facility poskytnuto 0,5 mld. EUR a pomocí vkladové facility uloženo 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1 mld. EUR na 144,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 126 955 −161
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 155 216 −343
2.1 Pohledávky za MMF 22 177 −132
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 039 −211
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 362 215
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 8 995 −390
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 8 995 −390
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 369 048 −2 946
5.1 Hlavní refinanční operace 279 001 −2 500
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 14 −455
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 31 9
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 2 541 9
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 83 966 775
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 41 182 1
9 Ostatní aktiva 129 700 655
Aktiva celkem 937 965 −2 185
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 519 084 2 015
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 144 940 −1 063
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 144 926 −964
2.2 Vkladová facilita 13 −100
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 141 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 62 738 −3 339
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 55 668 −3 522
5.2 Ostatní závazky 7 070 183
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 9 834 −358
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 238 23
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 367 99
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 367 99
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 701 0
10 Ostatní pasiva 54 672 475
11 Účty přecenění 71 961 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 289 −37
Pasiva celkem 937 965 −2 185

Kontakty pro média