Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Progresa ziņojums par TARGET2

2005. gada 8. februārī

2004. gada 16. decembrī ECB Padome apstiprināja TARGET2 vienotās platformas (SSP) izveidi, pamatojoties uz Banca d’Italia, Banque de France un Deutsche Bundesbank kopīgo piedāvājumu.

Progresa ziņojumā par TARGET2 aplūkoti trīs galvenie jautājumi – pakalpojumi, cenu noteikšana un pāreja uz TARGET2. 2004. gada 16. decembrī Padome pieņēma lēmumu par šiem jautājumiem. Visas euro zonas centrālās bankas apliecinājušas savu dalību TARGET2. Eurosistēma turpinās informēt sabiedrību par TARGET2 ieviešanas norisi.

Kontaktinformācija presei