Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

31 mei 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 711.123 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 506.728 141
  2.1 Vorderingen op het IMF 232.561 350
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 274.167 −209
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.762 −869
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.843 −856
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.843 −856
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 152.034 1.282
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 4.902 3.575
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 147.132 −2.293
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.395 9.164
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.740.077 −25.458
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.522.378 −25.803
  7.2 Overige effecten 217.699 345
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.840 0
9 Overige activa 363.863 −436
Totaal activa 6.560.665 −17.033
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.553.357 2.202
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.322.169 −50.666
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 168.684 16.752
  2.2 Depositofaciliteit 3.153.478 −67.421
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 36.316 2.615
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 210.623 8.966
  5.1 Overheid 131.781 11.622
  5.2 Overige verplichtingen 78.842 −2.657
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 218.931 15.374
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.804 −1.152
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.734 −113
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.734 −113
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.544 0
10 Overige passiva 217.550 5.786
11 Herwaarderingsrekeningen 702.941 0
12 Kapitaal en reserves 99.696 −45
Totaal passiva 6.560.665 −17.033
Annexes
4 June 2024