Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

31.05.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 711 123 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 506 728 141
  2.1 SVF debitoru parādi 232 561 350
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 274 167 −209
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 762 −869
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 843 −856
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 843 −856
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 152 034 1 282
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 902 3 575
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 147 132 −2 293
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 395 9 164
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 740 077 −25 458
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 522 378 −25 803
  7.2 Pārējie vērtspapīri 217 699 345
8 Valdības parāds euro 20 840 0
9 Pārējie aktīvi 363 863 −436
Kopā aktīvi 6 560 665 −17 033
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 553 357 2 202
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 322 169 −50 666
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 168 684 16 752
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 153 478 −67 421
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 36 316 2 615
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 210 623 8 966
  5.1 Saistības pret valdību 131 781 11 622
  5.2 Pārējās saistības 78 842 −2 657
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 218 931 15 374
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 804 −1 152
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 734 −113
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 734 −113
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 544 0
10 Pārējās saistības 217 550 5 786
11 Pārvērtēšanas konti 702 941 0
12 Kapitāls un rezerves 99 696 −45
Kopā pasīvi 6 560 665 −17 033
Annexes
4 June 2024