Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

31 maja 2024
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 711.123 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 506.728 141
  2.1 Należności od MFW 232.561 350
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 274.167 −209
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.762 −869
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.843 −856
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.843 −856
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 152.034 1.282
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 4.902 3.575
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 147.132 −2.293
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.395 9.164
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.740.077 −25.458
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.522.378 −25.803
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 217.699 345
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.840 0
9 Pozostałe aktywa 363.863 −436
Aktywa razem 6.560.665 −17.033
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.553.357 2.202
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.322.169 −50.666
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 168.684 16.752
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.153.478 −67.421
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 36.316 2.615
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 210.623 8.966
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 131.781 11.622
  5.2 Pozostałe zobowiązania 78.842 −2.657
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 218.931 15.374
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.804 −1.152
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.734 −113
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.734 −113
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.544 0
10 Pozostałe pasywa 217.550 5.786
11 Różnice z wyceny 702.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.696 −45
Pasywa razem 6.560.665 −17.033
Annexes
4 June 2024